Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Luksemburgu odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem jednego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określa priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych, które obejmuje.

Zapoznaj się z projektami wspieranymi z EFRROW na terenie Luksemburg;

Przeglądaj Lokalne Grupy Działania (LGD) w Luksemburg.

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych. 

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Dokumenty umowy partnerskiej
Zobacz przygotowane przez ENRD podsumowania wszystkich 28 umów partnerstwa.
Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się z luksemburską JWS

Ministry of Agriculture, Viticulture and Consumer Protection
1 rue de la Congrégation
L-2913 Luxembourg
Telephone: 00352 2478 2533

Osoba odpowiedzialna za kontakt: 

BONERT Françoise (Affaires générales, Développement rural, LEADER, INTERREG, Réseau rural):

 

Instytucje Zarządzające

Ministry of Agriculture, Viticulture and Consumer Protection
1 rue de la Congrégation
​L-2913 Luxembourg 
Telephone: 00352 2478 3532

Contact person: Jeff Dondelinger

Email: jeff.dondelinger@ma.etat.lu

Websitewww.ma.public.lu

Agencja płatnicza

Ministry of Agriculture, Viticulture and Consumer Protection
1 rue de la Congrégation 
L-2913 Luxembourg
Telephone: 00352 2478 2518

Contact person: Jean-Paul Muller

Email: jean-paul.muller@ma.etat.lu

Websitewww.ma.public.lu