Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Litwa odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem jednego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określa priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych, które obejmuje.

Zapoznaj się z projektami wspieranymi z EFRROW na terenie Litwa;

Przeglądaj Lokalne Grupy Działania (LGD) w Litwa.

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych.

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Dokumenty umowy partnerskiej
Zobacz przygotowane przez ENRD podsumowania wszystkich 28 umów partnerstwa.
Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się z litewską JWS

Lietuvos kaimo tinklo sekretoriatas
Gedimino av. 19
01103 Vilnius
Lithuania
Telephone: 00370 5 239 1274

Email: tinklo.sekretoriatas@zum.lt

Osoba odpowiedzialna za kontakt: 

Jurgita Pugačiauskaitė-Butrimienė (Manager):
Mantas Blinstrubas (Coordinator):

Instytucje Zarządzające

Žemės ūkio ministerija (Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania)
Gedimino av. 19
01103 Vilnius
Lithuania
Telephone: 00370 85 252 391111

Email: zum@zum.lt

Websitewww.zum.lt

Agencja płatnicza

Nacionalinė mokėjimo agentūra (Nacional Paying Agency)
Blindžių st. 17
08111 Vilnius
Lithuania
Telephone: 00370 85 252 6999

Email: info@nma.lt

Websitewww.nma.lt