Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Irlandia odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem jednego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określa priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych, które obejmuje.

Zapoznaj się z projektami wspieranymi z EFRROW na terenie Irlandia;

Przeglądaj Lokalne Grupy Działania (LGD) w Irlandia.

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych.

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Dokumenty umowy partnerskiej
Zobacz przygotowane przez ENRD podsumowania wszystkich 28 umów partnerstwa.
Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się z irlandzką JWS

National Rural Network Ireland
Moate Business Park
Clara Road
Moate
Co Westmeath
Ireland
Telefon: 00353 90 648 27 44

E-mail: info@nationalruralnetwork.ie

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

James Claffey / Fintan McCabe (Communication): /
Maura Farrell (LEADER/CLLD, Innovation/EIP, Best Practice):
Philip Farrelly (Biodiversity, Climate Change):
Seamus Boland (EU LIFE):

Instytucje Zarządzające

Rural Development Division
Agriculture House
Kildare St.
Dublin 2
D02 WK12
Ireland
Telephone: 00353 1 607 2885

E-mail: RuralDevelopment@agriculture.gov.ie

Website: https://www.agriculture.gov.ie/emff/implementingbodies/

Agencja płatnicza

Finance Division
Agriculture House
Kildare St. 
Dublin 2
D02 WK12
Ireland
Telephone: 00353 1 607 2799

E-mail: FinanceDivisionFMAU@agriculture.gov.ie

Website: https://www.agriculture.gov.ie/contact/divisionoffices/