Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Węgry odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem jednego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określa priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych, które obejmuje.

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych.

Country Information

RDP documents
Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Partnership Agreement documents
Zobacz przygotowane przez ENRD podsumowania wszystkich 28 umów partnerstwa.
National Rural Network

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się z węgierską JWS

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (Hungarian National Rural Network)
Szép utca 2.
1053 Budapest
Hungary
Telephone: 0036 62 03 160 668 

Email:  mnvh@szpi.hu

Osoba odpowiedzialna za kontakt: Walter Weidel (Secretary General): weidel.walter@szpi.hu

Managing Authority

Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Államtitkárság (State Secretary of Agriculture and Rural Development)
Kossuth tér 1-3
1055 Budapest
Hungary

Website: www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/agrar-videkfejlesztesert-felelos-allamtitkar

Paying Agency

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (Agricultural and Rural Development Agency)
Soroksári út 22-24
1095 Budapest
Hungary
Telephone:  0036 1 374 3603
Fax: 0036 1 475 2114

E-mail: ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu