Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Węgry odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem jednego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określa priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych, które obejmuje.

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych.

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Dokumenty umowy partnerskiej
Zobacz przygotowane przez ENRD podsumowania wszystkich 28 umów partnerstwa.
Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się z węgierską JWS

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (Hungarian National Rural Network)

Herman Otto Institute
Park u.2. (street)
Budapest H - 1223
Hungary
Tel.: +36 302 612 646 

Email:  

Osoba odpowiedzialna za kontakt:

Rita Székely (Secretary General): szekely.rita@hoi.hu

Tímea Németh (International Coordinator): nemeth.timea@hoi.hu

 

 

Instytucje Zarządzające

Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Államtitkárság (State Secretary of Agriculture and Rural Development)
Kossuth tér 1-3
1055 Budapest
Hungary

Website: www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/agrar-videkfejlesztesert-felelos-allamtitkar

Agencja płatnicza

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (Agricultural and Rural Development Agency)
Soroksári út 22-24
1095 Budapest
Hungary
Telephone:  +36 1 374 3603, +36 1 374 3604
Fax: +36 1 475 2114

E-mail: ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu

Website: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/