Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Węgry odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem jednego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określa priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych, które obejmuje.

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych.

Country Information

RDP documents

See ENRD summaries of all national and regional RDPs. Find out more about RDP implementation and the broader Rural Development policy framework.

Partnership Agreement documents

See ENRD summaries of all 28 Partnership Agreements.

National Rural Network

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się z węgierską JWS

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (Hungarian National Rural Network)
Szép utca 2.
1053 Budapest
Hungary
Telephone: 0036 62 03 160 668 

Email:  mnvh@szpi.hu

Osoba odpowiedzialna za kontakt: Walter Weidel (Secretary General): weidel.walter@szpi.hu

Managing Authority

Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Államtitkárság (State Secretary of Agriculture and Rural Development)
Kossuth tér 1-3
1055 Budapest
Hungary

Website: www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/agrar-videkfejlesztesert-felelos-allamtitkar

Paying Agency

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (Agricultural and Rural Development Agency)
Soroksári út 22-24
1095 Budapest
Hungary
Telephone:  0036 1 374 3603
Fax: 0036 1 475 2114

E-mail: ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu