W Finlandia rozwojem obszarów wiejskich kierują w sposób zdecentralizowany główne regiony administracyjne kraju, które korzystają z 2 Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). PROW są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określają priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych.

Ważne informacje na temat 2 PROW znajdziesz poniżej.

Zapoznaj się z projektami wspieranymi z EFRROW na terenie Finlandia.

Przeglądaj Lokalne Grupy Działania (LGD) w Finlandia.

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych. 

Umów partnerskich

Informacje o krajach

Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się z fińską JWS

Maaseutuverkostopalvelut / Landsbygdsnätverkstjänster (Rural Network Support Unit of Finland)
PO Box 405
FI-60101, Seinäjoki
Finland
Telephone: 00358 40 5454016

Email: info@maaseutu.fi

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

Teemu Hauhia (Director):
Pirjo Onikki (Network Coordinator):
Sinikka Torssonen (Information Officer):
Juha-Matti Markkola (Network Expert):
Tuomas Metsäniemi (Network Expert):
Salla Pätilä (Network Expert):

Agencja płatnicza

Ruokavirasto / Livmedelsverket (Finnish Food Authority)

PO Box 100
FI-00027, Ruokavirasto
Finland
Telephone: 00358 295 30 0400
Fax: 00358 295 30 0444

Email: 

Website: www.ruokavirasto.fi

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Maa- ja metsätalousministeriö /Jord- och skogsbrukministeriet (Ministry of Agriculture and Forestry)
Hallituskatu 3 A, Helsinki
PL 30, 00023 Valtioneuvosto
Finland
Telephone: 00358 295 16 001
Fax: 00358 9 160 54202

Email: kirjaamo@mmm.fi

Websitewww.mmm.fi

Agencja płatnicza

Maaseutuvirasto / Landsbygdsverket (Agency for Rural Affairs)
PO Box 405
FI-60101, Seinäjoki
Finland
Telephone: 00358 295 31 2000
Fax: 00358 295 31 2201

Email: info@mavi.fi

Websitewww.mavi.fi

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Ahvenanmaan maakuntahallitus / Ålands Landskapsregeringen (Government of Åland)
Självstyrelsegården
Strandgatan 37
Mariehamn
Finland
Telephone: 00358 18 25000
Fax: 00358 18 19155

Email: registrator@regeringen.ax

Websitewww.regeringen.ax

Agencja płatnicza

Maaseutuvirasto / Landsbygdsverket (Agency for Rural Affairs)
PO Box 405
FI-60101, Seinäjoki
Finland
Telephone: 00358 295 31 2000
Fax: 00358 295 31 2201

Email: info@mavi.fi

Websitewww.mavi.fi