Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Estonia odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem jednego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określa priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych, które obejmuje.

Zapoznaj się z projektami wspieranymi z EFRROW na terenie Estonia;

Przeglądaj Lokalne Grupy Działania (LGD) w Estonia.

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych.

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Dokumenty umowy partnerskiej
Zobacz przygotowane przez ENRD podsumowania wszystkich 28 umów partnerstwa.
Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się z estońską JWS

Põllumajandusuuringute Keskus. Maaelu võrgustikutöö osakond (Estonian Rural Network Unit)
Jäneda, Tapa vald
73602 Lääne-Virumaa
Estonia
Telephone: +37 2 384 9700

Email: seminar@pmk.agri.ee

Osoba odpowiedzialna za kontakt: 

Helene Kõiv (General, Weekly e-newsletter/translations):
Ave Bremse LEADER/CLLD and International. General):
Reve Lambur (Farming, local food, environment):
Konstantin Mihhejev (Innovation/EIP):
Meeri Maastik (NRN self-assessment/ evaluation, communication):
Hanna Tamsalu (AKIS - Agricultural Knowledge and Innovation Systems):
Erik Lööper (Video/Audio Works):

Instytucje Zarządzające

Maaeluministeerium (Ministry of Rural Affairs)
Lai tn 39/41
15056 Tallinn
Estonia
Telephone: +37 2 625 6101

Email: info@agri.ee

Websitewww.agri.ee

Agencja płatnicza

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Estonian Agricultural Registers and Information Board)
Tähe 4
Tartu 51010
Estonia
Telephone: +37 2 737 1200

Email: pria@pria.ee

Websitewww.pria.ee