Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Dania odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem jednego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określa priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych, które obejmuje.

Zapoznaj się z projektami wspieranymi z EFRROW na terenie Dania;

Przeglądaj Lokalne Grupy Działania (LGD) w Dania.

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych.

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Dokumenty umowy partnerskiej
Zobacz przygotowane przez ENRD podsumowania wszystkich 28 umów partnerstwa.
Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się z duńską JWS

Netværkscenteret (Network Support Unit)
Slotsgade 1
4800 Nykøbing Falster
Denmark
Telefon: 0045 41 717 830

E-mail: netvaerkscenter@erst.dk

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

Ditte Marie Hjort-Jensen (NSU Coordinator):
Dea Cordt Kragh (LEADER/CLLD):
Ulla Bartels (LEADER/CLLD):
Heidi Nielsen (LEADER/CLLD):

Instytucje Zarządzające

Danish Business Authority
Slotsgade 1
4800 Nykøbing Falster
Denmark
Telephone: 0045 41 717 830

E-mail: netvaerkscenter@bpst.dk

Website: www.bpst.dk

Agencja płatnicza

Danish Agrifish Agency
Nyropsgade 30
1780 Copenhagen V
Denmark
Telephone: 0045 33 958 000

E-mail: mail@naturerhverv.dk

Website: www.lbst.dk