Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Republika Czeska odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem jednego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określa priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych, które obejmuje.

Zapoznaj się z projektami wspieranymi z EFRROW na terenie Republika Czeska

Przeglądaj Lokalne Grupy Działania (LGD) w Republika Czeska

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych.

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Dokumenty umowy partnerskiej
Zobacz przygotowane przez ENRD podsumowania wszystkich 28 umów partnerstwa.
Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Contact the Slovak NSU

Ministry of Agriculture of the CR, Division of the National Rural Network and Technical Assistance
Těšnov 17
110 00 Prague
Czech Republic
Telephone: +42 0 221 812 433

Osoba odpowiedzialna za kontakt
Zuzana Dvořáková (Head of the Division of the National Rural Network and Technical Assistance): zuzana.dvorakova@mze.cz

Instytucje Zarządzające

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídicí orgán PRV (Ministry of Agriculture of the CR, Managing Authority Department for RDP)
Těšnov 17
110 00 Prague
Czech Republic
Telephone: +420 221 811 111

Email: info@mze.cz

Websitewww.eagri.cz

Agencja płatnicza

Státní zemědělský intervenční fond (State Agricultural Intervention Fund)
Ve Smečkách 33
110 00 Prague
Czech Republic
Telephone: +42 0 222 871 620

Email: international@szif.cz

Websitewww.szif.cz