Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Cypr odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem jednego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określa priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych, które obejmuje.

Przeglądaj Lokalne Grupy Działania (LGD) w Cypr

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych.

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Dokumenty umowy partnerskiej
Zobacz przygotowane przez ENRD podsumowania wszystkich 28 umów partnerstwa.
Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się z cypryjską JWS

Department of National Rural Network
Louki Akrita Avenue,
1412 Lefkosia (Nicosia)
Cyprus
Telephone: 00357 22 408667; 00357 22 408652; 00357 22 408664
Fax: 00357 22 303941

Email: ead@da.moa.gov.cy

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

Efi Snow: esnow@da.moa.gov.cy
Anna Iakovou: aiakovou@da.moa.gov.cy

 

Instytucje Zarządzające

Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ΔΑΠΑΑ (Managing Authority of the Rural Development Programme)
Amfipoleos 6,
2025, Strovolos Nicosia
Cyprus
Telephone: 00357 22 408324
Fax: 00357 22 408369

Contact person: Yannos Mavrommatis
Email: ymavrommatis@da.moa.gov.cy

Website: www.moa.gov.cy

Agencja płatnicza

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, ΚΟΑΠ (Cyprus Agricultural Payments Organisation, CAPO)
Michael Koutsofta 20,
2000 Nicosia
Cyprus
Telephone: 00357 22 557777
Fax: 00357 22 557755

Email: info@capo.gov.cy

Website: www.capo.gov.cy