Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Chorwacja odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem jednego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określa priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych, które obejmuje.

Przeglądaj Lokalne Grupy Działania (LGD) w Chorwacja

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych.

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Dokumenty umowy partnerskiej
Zobacz przygotowane przez ENRD podsumowania wszystkich 28 umów partnerstwa.
Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Contact the Croatian NSU

Odjel za razvoj promotivnih alata i ruralnu mrežu
(Department for Development of Promotional Tools and Rural Network)
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
Croatia

Telephone: +385 16408-145

Email: mrr@mps.hr

Osoby odpowiedzialne za kontakt​:

Zorana-Ana Cetinić-Frankos (Head of Department):
Nela Borković (Expert Advisor):
Goran Maravić (Expert Associate):

 

Instytucje Zarządzające

Ministarstvo poljoprivrede (Ministry of Agriculture)
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
Croatia
Telephone: 00385 (0)1 6106 111
Fax: 00385 (0)1 6109 201

Email: office@mps.hr

Website: www.mps.hr

Agencja płatnicza

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development)
Ulica grada Vukovara 269d
10000 Zagreb
Croatia
Telephone: +385 (0)1 6002 700
Fax: +385 (0)1 6002 851

Email: info@apprrr.hr

Website: www.apprrr.hr