W Belgii rozwojem obszarów wiejskich kierują w sposób zdecentralizowany dwa główne regiony administracyjne kraju, które korzystają z dwóch Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) — jednego dla Flandrii i jednego dla Walonii. PROW są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określają priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych.

Ważne informacje na temat 2 PROW znajdziesz poniżej.

Zapoznaj się z projektami wspieranymi z EFRROW na terenie Belgia.

Przeglądaj Lokalne Grupy Działania (LGD) w Belgia.

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych. 

Umów partnerskich

Wszystko o umowie partnerskiej (FR, NL)

Podsumowanie umowy partnerstwa ENRD ze szczególnym uwzględnieniem EFRROW (EN)

Przeczytaj pełną treść wszystkich umów partnerstwa w językach ojczystych oraz ich podsumowania w języku angielskim tutaj.

Zobacz przygotowane przez ENRD podsumowania wszystkich 28 umów partnerstwa.

Informacje o krajach

Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Wdrażanie flamandzkiego i walońskiego PROW wspomagają dwie KSOW funkcjonujące na terenie Belgii. Obie sieci są wspierane przez swoje JWS.

Poniżej zamieszczono istotne informacje na temat regionów Flandrii i Walonii, a także stosowne dane kontaktowe KSOW.

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Informacje KSOW

Skontaktuj się z flamandzką JWS

Vlaams Ruraal Netwerk / Flemish NSU
Koning Albert II-laan 35, bus 40
1030 Brussels
Belgium
Telephone: +32 (0)2 552 77 39

Email: vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

Ariane Van Den Steen (Coordinator): ariane.vandensteen@lv.vlaanderen.be
Alexander Spriet: alexander.spriet@lv.vlaanderen.be
Ingrid Dekeyser: Ingrid.Dekeyser@lv.vlaanderen.be

Instytucje Zarządzające

Departement Landbouw en Visserij / Department of Agriculture and Fisheries 
Koning Albert II-laan 35, bus 40
1030 Brussels
Belgium
Telephone: 0032(0)2 552 77 29

Email: belinda.cloet@lv.vlaanderen.be

Website: www.vlaanderen.be/landbouw

Agencja płatnicza

Departement Landbouw en Visserij / Department of Agriculture and Fisheries 
Koning Albert II-laan 35, bus 40
1030 Brussels
Belgium
Telephone: 0032(0)2 552 77 43

Email: tim.ampe@lv.vlaanderen.be

Website: www.vlaanderen.be/landbouw

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Informacje KSOW

 

Skontaktuj się z walońską JWS

Cellule d'animation du Réseau wallon de Développement Rural (Walloon Rural Network Support Unit)
Rue de Liège, 83
B.4357 LIMONT
Belgium
Telephone: +32 19 54 60 51

Email: info@reseau-pwdr.be

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

Emilie Bievez (General):
Xavier Delmon (Coordination, NRN self-assessment/ evaluation):
Coralie Meurice (Communication):
Benoît Delaite (Biodiversity/Forest):
Jérome Mabille (LEADER and Smart):
Jean-Noël Degeye (Agriculture):

Instytucje Zarządzające

SPW - DIRECTION GENERALE OPERATIONNELLE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT
Département des politiques européennes et des accords internationaux
Direction des programmes européens (DirPE)
Fax: +32 81.649.455 

Contacts

Anne Dethy (Director): anne.dethy@spw.wallonie.be, +32 81 649 442
Serge Braun (Ancillary): serge.braun@spw.wallonie.be, +32 81.649.688

Websitehttps://agriculture.wallonie.be/

Agencja płatnicza

Organisme Payeur Wallon (OPW)

Fax: +32 81.649.444

Contacts

René Poismans (Director): rene.poismans@spw.wallonie.be, +32 81 649 426
Silviane Caputi (Ancillary): silviane.caputi@spw.wallonie.be, +32 81.649.480

Websitehttps://agriculture.wallonie.be/