Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Luksemburgu odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem jednego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określa priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych, które obejmuje.

Zapoznaj się z projektami wspieranymi z EFRROW na terenie Austria;

Przeglądaj Lokalne Grupy Działania (LGD) w Austria.

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych.

Informacje o krajach

Dokumenty PROW

Wszystko o Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich (DE)
Podsumowanie PROW ENRD (EN) 
Arkusz informacyjny PROW DG AGRI (EN)

Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Dokumenty umowy partnerskiej

Wszystko o umowie partnerskiej (EN)
Podsumowanie umowy partnerstwa ENRD ze szczególnym uwzględnieniem EFRROW (EN)

Przeczytaj pełną treść wszystkich umów partnerstwa w językach ojczystych oraz ich podsumowania w języku angielskim tutaj.

Zobacz przygotowane przez ENRD podsumowania wszystkich 28 umów partnerstwa.
Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się z austriacką JWS

ARGE Vernetzungsstelle LE 14-20
Dresdner Straße 68a
1200 Vienna
Austria
Telephone: +43 1 332 133 814

Osoba odpowiedzialna za kontakt:

Georg Keuschnigg (General):
Kerstin Malin (General):
Luis Fidlschuster (LEADER/CLLD):
Gertraud Leimüller  (Innovation/EIP):
Michael Fischer (NRN self-assessment/evaluation):
 DI Johannes Fankhauser (Agriculture, forestry & value chain):
Michael Proschek-Hauptmann (Environment, nature conservation, climate):
Hanspeter Gratzl (Office management):

Instytucje Zarządzające

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management)
Abt. II/2, Rural Development and Fisheries Fund Coordination
Stubenring 1
1010 Vienna
Austria
Telephone: +43 1 711000

Email: service@bml.gv.at

Websitewww.bml.gv.at

Agencja płatnicza

Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
1200 Vienna
Austria
Telephone: +43 50 31510

Email: office@ama.gv.at

Websitewww.ama.at