Carbon Farming

/file/31187_pltg-rp.png

Sektory użytkowania gruntów (zarówno rolnictwo, jak i leśnictwo) mają do odegrania ważną rolę w realizacji celu UE, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r. oraz 55% redukcji emisji wymaganej do 2030 r., jak określono w Europejskim prawie o klimacie. Zaproponowano również unijny cel dotyczący usuwania netto 310 Mt CO2eq do 2030 r., z ambitnymi celami ustalonymi dla każdego państwa członkowskiego. Jak przewidziano w Zielonym Ładzie UE, Komisja Europejska przyjęła w grudniu 2021 r. komunikat w sprawie zrównoważonych cykli węglowych, w którym promuje upowszechnienie rolnictwa opartego na węglu jako ekologicznego modelu biznesowego i określa szereg krótko- i średnioterminowych działań mających na celu sprostanie obecnym wyzwaniom w tym zakresie.  Plany strategiczne WPR będą głównym narzędziem promowania lepszych praktyk zarządzania gruntami, które ograniczają emisje gazów cieplarnianych, zwiększają sekwestrację dwutlenku węgla oraz stanowią zachętę dla zarządców gruntów, rolników i leśników do zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla i ochrony zasobów węgla.  

W tym kontekście ENRD powołuje Grupę Tematyczną (TG), aby przyjrzeć się sposobom zwiększenia skali rolnictwa węglowego.  TG zbada, w jaki sposób poprzez WPR można zachęcać do podejmowania intensywniejszych działań w zakresie rolnictwa opartego na technologiach węglowych oraz jakie możliwości gospodarcze może to przynieść. Zbierze dobre praktyki, spostrzeżenia i przykłady z obecnej WPR i innych programów, takich jak LIFE, Interreg, Horyzont 2020 i fundusze strukturalne. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem carbon@enrd.eu   

Zapraszamy również do śledzenia wszelkich aktualizacji TG za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych (za pomocą #CarbonFarmingEU) oraz naszego comiesięcznego newslettera.