Najczęściej zadawane pytania

Ostatnia aktualizacja 04/07/2017

 1. Jak mogę ubiegać się o finansowanie rozwoju obszarów wiejskich UE?

 2. Czym są instrumenty finansowego wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich?

 3. Czy mogę otrzymać dofinansowanie na rozwój obszaru wiejskiego za pośrednictwem Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD)?

 4. Czym jest polityka rozwoju obszarów wiejskich UE?

 5. Jak przebiega wdrażanie unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich?

 6. Czym jest Deklaracja z Cork 2.0?

 7. Jaki budżet przeznaczono na unijną politykę rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014–2020?

 8. Czym jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)?

 9. Czym jest organ zarządzający Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich?

 10. Czym są obszary z ograniczeniami naturalnymi (ONW)?

 11. Czym jest Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich?

 12. Czym jest Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD)?

 13. Jaka jest rola Punktu Kontaktowego ENRD?

 14. Czym jest LEADER/CLLD?

 15. Czym są projekty „współpracy w ramach LEADER” i jak mogę wziąć w nich udział?

 16. Czym jest europejska sieć biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej?

 17. Czym jest instrument wsparcia biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej?

 

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich

 

1. Jak mogę ubiegać się o finansowanie rozwoju obszarów wiejskich UE?

Specjalne dofinansowanie rozwoju obszarów wiejskich zapewnia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). EFRROW kierowany jest przez organy zarządzające na szczeblach krajowych i regionalnych w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Oznacza to, że finansowanie EFRROW przyznawane jest poprzez zaproszenia do składania wniosków na szczeblach krajowych i regionalnych. Wyjątek stanowi finansowanie alokowane w ramach LEADER, którym zazwyczaj rozporządzają lokalne grupy działania na szczeblu lokalnym.

Finansowanie EFRROW nie jest przyznawane beneficjentom bezpośrednio przez Komisję Europejską (z wyjątkiem umów na obsługę techniczną) ani przez Punkt Kontaktowy ENRD.

Czas ogłaszania zaproszeń do składania wniosków oraz procesy przyznawania finansowania różnią się w zależności od kraju i regionu oraz od rodzaju projektu związanego z rozwojem obszarów wiejskich. Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak można uzyskać dostęp do finansowania, jest zasięgnięcie informacji u organu zarządzającego PROW w kraju lub regionie swojego zamieszkania lub w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

Oprócz EFRROW istnieje kilka innych funduszy europejskich, które można wykorzystać, aby wesprzeć projekty realizowane na obszarach wiejskich lub projekty, które mogą przynieść korzyści dla tych obszarów.

Oto niektóre z najbardziej istotnych funduszy:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), którego zadaniem jest korygowanie nierównowagi między regionami UE;
 • Program LIFE wspierający ochronę zasobów środowiskowych i naturalnych oraz projekty obejmujące działania w dziedzinie klimatu;
 • Europejski Fundusz Społeczny (EFS), który inwestuje w europejski kapitał ludzki, aby pomóc obywatelom w znalezieniu lepszych miejsc pracy i zapewnić bardziej sprawiedliwy dostęp do zatrudnienia wszystkim mieszkańcom UE;
 • Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR), który pomaga rybakom w przejściu do zrównoważonego rybołówstwa i pomaga społecznościom stref przybrzeżnych zdywersyfikować ich działalność.

 

2. Czym są instrumenty finansowego wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich?

Instrumenty wsparcia finansowego (IWF) są obarczonymi ryzykiem mechanizmami, takimi jak pożyczki, mikrokredyty, gwarancje, kapitał, które wspomagają dostęp do środków finansowych. Instrumenty te są współfinansowane z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) i stanowią skuteczne narzędzie inwestowania w rozwój ludzi oraz firm na obszarze UE.

IWF mogą być łączone ze środkami w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), by wspomagać inwestycje w sektory rolnictwa i leśnictwa, a także w gospodarkę obszarów wiejskich. W szczególności środki finansowe mogą zostać wykorzystane do wspierania priorytetów inwestycyjnych zarysowanych w krajowych i regionalnych Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Instrumenty wsparcia finansowego w ramach EFRROW są dostępne dla wszystkich potencjalnych odbiorców, którzy podejmują się realizacji finansowo uzasadnionych projektów inwestycyjnych.

Dalsze informacje na temat instrumentów wsparcia finansowego można znaleźć w platformie doradczej online fi-compass.

 

3. Czy mogę otrzymać dofinansowanie na rozwój obszaru wiejskiego za pośrednictwem Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD)?

ENRD nie przydziela dofinansowań. ENRD działa jako ośrodek łączący interesariuszy rozwoju obszarów wiejskich i pełni rolę platformy wymiany pomysłów oraz doświadczeń w dziedzinie praktycznego funkcjonowania polityki rozwoju obszarów wiejskich na poziomie krajowym i regionalnym. Dalsze informacje na temat ENRD zawarto w odpowiedziach na pytania 8 i 9.

Dofinansowania na rozwój obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) są dostępne w drodze zaproszeń do składania wniosków ogłaszanych na poziomie krajowym i regionalnym w ramach właściwych programów rozwoju obszarów wiejskich. Dalsze informacje na temat wsparcia EFRROW zawarto w odpowiedzi na pytanie 1.


Polityka rozwoju obszarów wiejskich

 

4. Czym jest polityka rozwoju obszarów wiejskich UE?

Państwa członkowskie UE próbują odpowiedzieć na wyzwania i możliwości stojące przed europejskimi obszarami wiejskimi, opracowując politykę rozwoju obszarów wiejskich UE, której celem jest „przyczynianie się do rozwoju bardziej zrównoważonego terytorialnie i środowiskowo, bardziej przyjaznego dla klimatu, odpornego, konkurencyjnego oraz innowacyjnego unijnego sektora rolnego. Powinna ona również przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich”.

Polityka rozwoju obszarów wiejskich tworzy „drugi filar” Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) UE, uzupełniając system płatności bezpośrednich dla rolników oraz środki zarządzania rynkami rolnymi (które tworzą pierwszy filar WPR).

Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich określa sześć głównych priorytetów:

(1) ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich; 

(2) zwiększanie rentowności gospodarstwa i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach, promowanie innowacyjnych technologii rolniczych oraz zrównoważone zarządzanie lasami; 

(3) promowanie organizacji łańcucha dostaw, w tym przetwarzania i wprowadzania na rynek produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie;

(4) odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa;

(5) wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym;

(6) promowanie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

 

5. Jak przebiega wdrażanie unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich?

Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich jest wdrażana poprzez Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w całej UE. Określają one działania priorytetowe i sposób przydzielania środków budżetowych dla danego obszaru geograficznego.

Tym sposobem polityka europejska wspiera własne działania z zakresu rozwoju obszarów wiejskich w państwach członkowskich prowadzone na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

„Jedną z wielkich zalet naszej koncepcji rozwoju obszarów wiejskich jest posiadanie priorytetów, ale to do poszczególnych państw członkowskich lub regionu należy opracowanie programu wpisującego się w stojące przed nimi wyzwania i możliwości”. Phil Hogan, Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bieżący okres programowania unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich trwa od 2014 do 2020 roku. Istnieje 118 PROW opracowanych na ten okres w 28 państwach członkowskich, jak również 20 pojedynczych programów krajowych i osiem państw członkowskich, które optują za posiadaniem co najmniej dwóch programów (regionalnych).

Każdy PROW otrzymuje środki budżetowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), które uzupełniają finansowanie krajowe i/lub regionalne wsparcia projektów i inwestycji przyczyniających się do realizacji celów unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na tym terytorium.

 

6. Czym jest Deklaracja z Cork 2.0?

„Deklaracja z Cork 2.0 2016: Lepsze życie na obszarach wiejskich” powstała podczas dużej europejskiej konferencji interesariuszy rozwoju obszarów wiejskich, która odbyła się w Cork w Irlandii we wrześniu 2016 r. Deklaracja jest świeżym spojrzeniem na politykę oraz działania w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich Europy.

Dokument zawiera solidne rekomendacje co do kierunków polityki potrzebnych do odblokowania potencjału obszarów wiejskich i ma na celu wspieranie bieżącej debaty na temat przyszłości rozwoju europejskiej wsi, dostarczając informacji oraz wskazówek.

W Deklaracji określono dziesięć głównych elementów polityki, które powinny kierować „innowacyjną, zintegrowaną i sprzyjającą włączeniu społecznemu polityką rozwoju obszarów wiejskich i polityką rolną w Unii Europejskiej”. Obejmują one aspekty związane z gospodarką, społeczeństwem, środowiskiem naturalnym, innowacjami, zarządzaniem, realizacją i efektywnością.

Deklaracja nosi nazwę Cork 2.0, ponieważ jest uważana za odświeżenie oryginalnej Deklaracji z Cork podpisanej w 1996 r., która stanowiła podłoże dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Deklaracja z Cork 2.0 w pełni uwzględnia nowe wyzwania oraz możliwości, jakie pojawiły się na obszarach wiejskich Europy od czasu podpisania oryginalnej deklaracji.

Dalsze informacje na temat konferencji oraz powstałej w jej wyniku deklaracji, w tym treść deklaracji w 23 europejskich językach, można znaleźć tutaj.

 

7. Jaki budżet przeznaczono na unijną politykę rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014–2020?

Łączna kwota funduszy publicznych przekazanych na rzecz polityki rozwoju obszarów wiejskich w UE na okres 2014–2020 wynosi 161,2 mld EUR. 

Na tę kwotę składa się:

 • 99,6 mld EUR w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW);
 • 50,9 mld EUR w ramach współfinansowania z krajowych i regionalnych środków publicznych;
 • 10,7 mld EUR w ramach dobrowolnie przekazanych dodatkowych środków krajowych.

Powyższa łączna kwota finansowania przeznaczona została na wsparcie działań i projektów w całej UE w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

 

8. Czym jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)?

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) to narzędzie polityki i mechanizm finansowania stosowany przez państwa członkowskie na potrzeby wdrażania unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na danym terytorium. Każdy z PROW określa działania priorytetowe i sposób przydzielania środków budżetowych dla danego obszaru geograficznego.

Terytorium PROW może obejmować cały kraj lub konkretny region. Istnieje 118 PROW działających w UE w okresie 2014–2020. Dwadzieścia państw członkowskich ma jeden program krajowy, natomiast osiem państw członkowskich opowiedziało się za posiadaniem co najmniej dwóch programów (regionalnych):

 • Belgia – 2,
 • Finlandia - 2,
 • Francja – 30,
 • Niemcy – 15,
 • Włochy – 23,
 • Portugalia – 3,
 • Hiszpania – 19,
 • Wielka Brytania – 4.

Każdy PROW posiada budżet pochodzący z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), który wykorzystywany jest dla udzielenia pomocy organowi zarządzającemu PROW w finansowaniu działań związanych określonymi przez niego priorytetami.

 

9. Czym jest organ zarządzający Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich?

Wdrożenie każdego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jest gwarantowane przez organizację z sektora publicznego działającą jako organ zarządzający PROW. Organ zarządzający to na ogół krajowy lub regionalny organ rządowy odpowiedzialny za aspekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Organy zarządzające odpowiadają za:

 • Przygotowanie treści PROW. Proces ten uwzględnia konsultacje i partnerstwo z organizacjami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi z sektora publicznego, prywatnego i wolontariatu, które prowadzą działalność na terytorium PROW.
 • Przewodniczenie „komitetowi monitorującemu” złożonemu z partnerów, który nadzoruje wdrażanie PROW w całym okresie jego obowiązywania.
 • Zapewnienie, że procesy finansowania PROW są zgodne z unijnymi przepisami i regulacjami.
 • Monitorowanie wyników PROW oraz przeprowadzanie bieżącej oceny w celu kierowania działaniami PROW.
 • Prowadzenie działań komunikacyjnych w celu pogłębiania wiedzy na temat celów PROW, procedur składania wniosków o uzyskania wsparcia finansowego oraz postępów w realizacji celów.
 • Współpraca z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organy zarządzające często określa się skrótem „MA” (Managing Authority).

Znajdź dane kontaktowe każdego organu zarządzającego PROW.

 

10. Czym są obszary z ograniczeniami naturalnymi (ONW)?

Działanie 13 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewiduje płatności dla „obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” (tzw. ONW). Działanie to ma stanowić pomoc dla osób prowadzących działalność rolniczą na trzech rodzajach ONW: 1) obszarach górskich; 2) innych obszarach występowania poważnych ograniczeń naturalnych; 3) innych obszarach występowania szczególnych ograniczeń.

Sposoby klasyfikowania ONW w państwach członkowskich UE oraz szereg innych zagadnień technicznych związanych z zastosowaniem działania PROW opisano w Często zadawanych pytaniach dotyczących obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

Tworzenie sieci kontaktów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

 

11. Czym jest Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich?

Krajowa sieć obszarów wiejskich to organizacja ustanowiona przez rząd państwa członkowskiego w celu wspierania tworzenia sieci podmiotów zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich w danym kraju. Ich tworzenie jest wymogiem unijnych przepisów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.

Tworzenie sieci kontaktów przez Krajową sieć obszarów wiejskich ma na celu:

(a) zwiększenie zaangażowania podmiotów we wdrażanie założeń rozwoju obszarów wiejskich;

(b) poprawę jakości wdrażania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW);

(c) informowanie opinii publicznej i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i możliwościach finansowania;

(d) wspieranie innowacyjności w rolnictwie, branży spożywczej, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich są narzędziem tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, odgrywają także ważną rolę w komunikowaniu polityki rozwoju obszarów wiejskich i wymianie dobrych praktyk. Stanowią cenne ogniwo łączące krajowe organy administracyjne i organizacje działające w terenie, w tym lokalne grupy działania LEADER.

Krajowe sieci obszarów wiejskich są finansowane z budżetów państw członkowskich oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Struktury i metody działania Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich różnią się w zależności od danego kraju.

Wszystkie Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich są moderowane przez Jednostki Wsparcia Sieci, aby ułatwić i umożliwić podmiotom wspólne spotkania i wymianę doświadczeń. Większość Jednostek Wsparcia Sieci mieści się w organach zarządzających PROW, ale pracuje nad angażowaniem całej gamy podmiotów.

Większość państw członkowskich ma jedną Krajową Sieć Obszarów Wiejskich obejmującą cały kraj. Niemniej jednak w Belgii istnieje Flamandzka Sieć Obszarów Wiejskich i Walońska Sieć Obszarów Wiejskich, a w Wielkiej Brytanii istnieją odrębne sieci dla Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii. Francja ma kilka sieci regionalnych oprócz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Patrz szczegółowe informacje o profilach Krajowych sieci obszarów wiejskich

 

12. Czym jest Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD)?

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) działa jak centrum łączące obszary wiejskie Europy oraz platforma wymiany pomysłów i doświadczeń dotyczących pracy PROW w praktyce oraz doskonalenia PROW we wszystkich państwach członkowskich.

Praca ENRD w tym zakresie obejmuje:

 • rozwijanie wiedzy w celu informowania o myśleniu dotyczącym rozwoju obszarów wiejskich (analizy PROW przygotowane przez ekspertów, wytyczanie dobrych praktyk itp.);
 • wydarzenia, w tym seminaria, warsztaty i spotkania grup tematycznych w celu wspierania tworzenia sieci kontaktów, wymiany wiedzy i doświadczeń między unijnymi podmiotami zajmującymi się rozwojem obszarów wiejskich;
 • akcje komunikacyjne w celu rozpowszechniania poglądów, opinii i wiedzy (strona internetowa, magazyn o tworzeniu sieci kontaktów, publikacje tematyczne, newsletter itp.).

ENRD została ustanowiona w 2008 r. przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W bieżącym okresie programowania 2014–2020 ENRD ma cztery kluczowe cele:

(1) zwiększenie zaangażowania podmiotów w rozwój obszarów wiejskich;

(2) poprawa jakości Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich;

(3) lepsze informowanie o korzyściach wynikających z polityki rozwoju obszarów wiejskich;

(4) pomoc w ocenie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Główni interesariusze ENRD to Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich, Instytucje Zarządzające PROW oraz agencje płatnicze, Lokalne Grupy Działania, europejskie organizacje zrzeszające interesariuszy, rolnicze służby doradcze oraz inne podmioty i organizacje zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich.

Pracę ENRD ułatwiają dwie Jednostki Wsparcia: Punkt Kontaktowy ENRD oraz Europejskie Centrum Informacyjne na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

13. Jaka jest rola Punktu Kontaktowego ENRD?

Punkt Kontaktowy ENRD wspiera Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w prowadzeniu ENRD oraz koordynuje działania ENRD.

Główny zespół pracujący stale w Brukseli uzupełnia szersza grupa ekspertów oferująca wiedzę i wsparcie w wielu dziedzinach związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Przede wszystkim Punkt Kontaktowy ENRD zapewnia wsparcie dla tworzenia sieci kontaktów i współpracy, prowadzenia analiz tematycznych, imprez i akcji komunikacyjnych ENRD.

Więcej informacji można uzyskać w Punkcie Kontaktowym ENRD.

 

14. Czym jest LEADER/CLLD?

LEADER to metodologia rozwoju lokalnego, która jest stosowana od 20 lat w celu angażowania graczy lokalnych w tworzenie i dostarczanie strategii, podejmowanie decyzji oraz alokację zasobów na rzecz rozwoju poszczególnych obszarów wiejskich. Jej główne zasady odzwierciedlają hasła: „partnerstwo”, „podejście oddolne”, „rozwój terytorialny”, „innowacyjność” i „współpraca”.

Lokalne Grupy Działania LEADER to oficjalne partnerstwa lokalnych interesariuszy zrzeszające zainteresowane organizacje publiczne, prywatne i obywatelskie. Rozmiar terytoriów Lokalnych Grup Działania różni się i obejmuje populację zaledwie od ok. 5000 osób aż do blisko 150 000 mieszkańców.

Każda z Lokalnych Grup Działania uzgadnia lokalną strategię rozwoju, którą musi zatwierdzić organ zarządzający. Lokalna strategia rozwoju zawiera zestaw priorytetowych celów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich oraz działań przewidzianych na danym obszarze.

Lokalne Grupy Działania otrzymują środki budżetowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na finansowanie projektów na swoim terytorium. Metoda LEADER zapewnia, że finansowanie trafia wyłącznie do tych projektów, które wpisują się w cele lokalnej strategii rozwoju. Gwarantuje to oddolne podejście, począwszy od wskazania potrzeb, aż do alokacji środków.

W latach 2014–2020 metodologia LEADER jest stosowana przez blisko 2600 Lokalnych Grup Działania i obejmuje ponad 54% populacji obszarów wiejskich w UE, zrzeszając podmioty publiczne, prywatne i obywatelskie na danym obszarze.

W kontekście rozwoju obszarów wiejskich podejście LEADER wdrażane jest w ramach krajowych i regionalnych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

W okresie programowania 2014–2020 metodologia LEADER została poszerzona w ramach terminu rozwój kierowany przez lokalną społeczność (CLLD) i objęła trzy dodatkowe fundusze unijne:

Choć metodologia LEADER jest obowiązkowa tylko w ramach EFRROW, jedno działanie może obecnie otrzymać wsparcie jednocześnie w ramach co najmniej dwóch z czterech funduszy unijnych dzięki koncepcji CLLD polegającej na finansowaniu z wielu źródeł. Możliwość ta pozwala Lokalnym Grupom Działania na kompleksowe integrowanie lokalnych potrzeb i rozwiązań oraz pomaga im umacniać powiązania między obszarami wiejskimi, miejskimi i rybackimi.

 

15. Czym są projekty „współpracy w ramach LEADER” i jak mogę wziąć w nich udział?

Współpraca w ramach LEADER wiąże się ze wspólnymi działaniami Lokalnej Grupy Działania (LGD) LEADER oraz innej lokalnej grupy finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego (EFRROW), Rybackiego (EFMR), Rozwoju Regionalnego (EFRR) lub Społecznego (EFS). 

Współpraca lokalnych grup jest uznawana za sposób na poszerzanie lokalnych perspektyw oraz wprowadzanie nowej wiedzy na uczestniczących obszarach wiejskich. Oprócz projektów współpracy międzyterytorialnej (w obrębie państwa członkowskiego UE) do otrzymania wsparcia finansowego kwalifikują się również projekty współpracy międzynarodowej. Możliwe jest nawet zaangażowanie w projekt państw spoza UE.

Wszystkie krajowe i regionalne programy rozwoju obszarów wiejskich (PROW) muszą uwzględniać środki na wsparcie współpracy w ramach LEADER. Niemniej pojedyncze LGD nie mają obowiązku zabezpieczenia środków na wspieranie współpracy w ramach swoich lokalnych strategii rozwoju (LSR).

Środki na wsparcie współpracy w ramach LEADER mogą zostać wykorzystane do pokrycia wydatków związanych z etapami przygotowawczymi, jak i realizacją samego projektu współpracy.

Konkretne wytyczne, analizy i arkusze danych w dziedzinie „Współpracy w ramach LEADER” są dostępne tutaj.

Lokalne grupy działania zainteresowane znalezieniem partnera do współpracy w swoim kraju lub innym państwie członkowskim UE mogą skorzystać z naszego zbioru ofert współpracy ENRD zawierającego szczegółowe informacje na temat proponowanych projektów. 

Żeby złożyć ofertę współpracy, która ma zostać rozpowszechniona za pośrednictwem strony ENRD, należy wypełnić formularz dostępny pod tym odnośnikiem i wysłać go na adres contact@enrd.eu.

 

16. Czym są projekty „współpracy w ramach LEADER” i jak mogę wziąć w nich udział?

W listopadzie 2015 r. państwa członkowskie UE rozpoczęły zakładanie biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej (BCO) — punktów kontaktowych oraz informacyjnych zajmujących się problematyką łączności szerokopasmowej, w tym kwestiami prawnymi, technicznymi i finansowymi. Zadaniem BCO jest tworzenie i rozpowszechnianie zasobów wiedzy wśród krajowych i regionalnych działaczy, a także dzielenie się dobrymi praktykami w dziedzinie budowania infrastruktury szerokopasmowego internetu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Biura te tworzą europejską sieć BCO zawierającą się w ramach inicjatywy Broadband Europe. Głównym zadaniem europejskiej sieci jest dostarczanie obywatelom oraz firmom informacji i porad, a także zapewnianie przedstawicielom władz lokalnych i regionalnych pomocy technicznej w zakresie efektywnego inwestowania w sieci szerokopasmowe — w miarę możliwości w połączeniu z instrumentami wsparcia finansowego.

Komisja Europejska oficjalnie uruchomiła europejską sieć BCO w dniu 20 listopada 2017 r.

 

17. Czym jest LEADER/CLLD?

Instrument wsparcia biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej (BCO-SF) został uruchomiony przez Komisję Europejską w styczniu 2017 r. w celu pobudzania i ułatwiania wymiany informacji między członkami europejskiej sieci BCO (patrz poprzednie pytanie).

Do głównych zadań instrumentu wsparcia należą:

 • wspieranie i wzmacnianie istniejących BCO oraz promowanie zakładania nowych;
 • tworzenie i rozpowszechnianie zasobów wiedzy, w tym dzielenie się najlepszymi praktykami;
 • identyfikowanie potencjalnych czynników powielających we wdrażaniu planów rozwoju infrastruktury szerokopasmowej na obszarze Europy.