European Rural Networks' Assembly

Zgromadzenie stanowi jeden z głównych organów zarządzających sieci ENRD i EIP-AGRI wraz z Grupą Sterującą. Obraduje ono raz do roku w celu wskazania kierunku strategicznego, wytycznych i porad dotyczących pracy dwóch Europejskich Sieci Obszarów Wiejskich poprzez nakreślenie pojawiających się problemów i ważnych zagadnień dotyczących praktycznego rozwoju obszarów wiejskich.

Zgromadzenie liczy maksymalnie 200 członków reprezentujących różne grupy interesariuszy.

Zgromadzenie ma obecnie dwie stałe podgrupy pracujące nad następującymi zagadnieniami:

Zgromadzenie może powołać inne tymczasowe podgrupy w celu wykonania określonych prac/zadań.

Spotkania i dokumenty

Dokumenty źródłowe

  • Samoocena Europejskich Sieci Obszarów Wiejskich – raport, 2019 [PDF ]
  • Samoocena Europejskich Sieci Obszarów Wiejskich – raport skonsolidowany, 2017 [PDF ]
  • "Ramy strategiczne i organy zarządzające Sieci Obszarów Wiejskich UE" [PDF ]
  • Zasady procedowania obowiązujące Zgromadzenie Sieci Obszarów Wiejskich (wersja zmieniona z dnia 4 września 2015 r.) [PDFEN]

Członkowie