Podgrupa ds. LEADER/CLLD

Podgrupa ds. LEADER i rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (CLLD) to jedna z dwóch stałych formacji Zgromadzenia Europejskich Sieci Obszarów Wiejskich obok podgrupy ds. innowacji na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.

Głównym celem podgrupy jest wsparcie poprawy jakości wdrażania LEADER/CLLD w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Konkretnie, podgrupa:

  • monitoruje i analizuje wdrażanie środka LEADER i projektów współpracy międzynarodowej (TNC);
  • określa wspólne problemy i dobre praktyki wdrażania podejścia LEADER i strategii programu CLLD finansowanego z wielu funduszy;
  • stymuluje wzajemne uczenie się i budowanie potencjału działaczy LEADER/CLLD.

Podgrupa zrzesza 96 przedstawicieli interesariuszy, w tym instytucje zarządzające (28), Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich (28), Lokalne Grupy Działania (28), organizacje europejskie (12).

Spotkania i dokumenty

Dokumenty źródłowe

Organizacje pozarządowe z UE oraz organy lokalne/regionalne należące do podgrupy CLLD/LEADER