Punkt Kontaktowy

Punkt Kontaktowy (PK) ENRD wspiera działanie Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD). Koordynuje on prace tematyczne i analityczne, wspomaga rozwijanie sieci oraz wymianę informacji, a także powiadamia o efektach pracy oraz przekazuje uwagi członków sieci. Uzupełnieniem jego prac są działania Europejskiego Centrum Informacyjnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Mieszczący się w Brukseli Punkt Kontaktowy oferuje wiedzę oraz wsparcie w najróżniejszych dziedzinach rozwoju obszarów wiejskich. Poznaj zespół PK ENRD.  

PK wspiera i rozwija przede wszystkim następujące działania: 

Pogłębianie wiedzy

 • Podsumowania analityczne dostarczające faktów i liczb na temat programowania i wdrażania rozwoju obszarów wiejskich na obszarze Europy. 
 • Określanie dobrych praktyk stosowanych przy wdrażaniu projektów i programów mających na celu zachęcanie do transferu praktycznych podejść. 
 • Wspólne prace tematyczne Grup Tematycznych (GT) zrzeszających kluczowych interesariuszy rozwoju obszarów wiejskich, analizy PROW, określanie dobrych praktyk i organizowanie powiązanych wydarzeń, tworzenie materiałów informacyjnych oraz publikacji.

Rozwijanie sieci i wymiana informacji

 • Spotkania grup tematycznych, podczas których interesariusze i eksperci omawiają swoje spostrzeżenia i wymieniają się pomysłami, wiedzą oraz przemyśleniami na temat danego zagadnienia. 
 • Europejskie spotkania Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) zapewniające platformę wymiany informacji między państwami członkowskimi oraz między instytucjami na szczeblu europejskim i narodowym. 
 • Europejskie seminaria, podczas których najróżniejsi interesariusze omawiają konkretne zagadnienia związane z rozwojem obszarów wiejskich. 
 • Warsztaty budujące potencjał mające na celu usprawnianie technicznej realizacji PROW. 
 • Baza danych na temat Lokalnych Grup Działania, której celem jest umożliwienie i wspieranie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Komunikacja

 • Strona internetowa ENRD — rozbudowana platforma gromadząca najnowszą wiedzę na temat rozwoju obszarów wiejskich w całej Europie. Strona jest dostępna w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim oraz polskim. 
 • Comiesięczny newsletter dostarczający najświeższych informacji na temat ENRD i rozwoju obszarów wiejskich. 
 • Rural Connections — magazyn ENRD zbierający punkty widzenia interesariuszy z obszaru całej Europy w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich. 
 • Broszury projektów EFRROW zawierające studia projektów ufundowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
 • Przegląd obszarów wiejskich UE — główna publikacja tematyczna ENRD prezentująca najświeższą wiedzę oraz podejścia w dziedzinie konkretnych zagadnień związanych z rozwojem obszarów wiejskich. 
 • Kanały mediów społecznościowych ENRD zapewniają platformy dwustronnej komunikacji z szerokim gronem interesariuszy. 

 

/file/facebookpng_plfacebook.png

/file/twitterpng_pltwitter.png

/file/linkedinpng_pllinkedin.png

/file/youtubepng_plyoutube.png