Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Archiwum Wiodących Historii ENRD

Informacja miesiaca: Młodzież w ruchu

Konferencja na temat przedsiębiorczości młodzieży

Ponad 100 osób wzięło udział w , która odbyła się w mieście Jurmała, na Łotwie, w dniach 22-23 października. Wydarzenie to było skierowane do przedstawicieli krajowych sieci obszarów wiejskich (KSOW), instytucji zarządzających (IZ) oraz młodych przedsiębiorców i osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

W trakcie konferencji omówiono kroki podjęte przez sieci z regionu Bałtyku i Skandynawii, których celem było wspieranie młodzież i młodych przedsiębiorców na obszarach wiejskich. Skoncentrowano się na 3 zagadnieniach:

  • Co zrobić, aby obszary wiejskie były bardziej atrakcyjne dla młodych przedsiębiorców?
  • Jak zaangażować młodych ludzi w działalność gospodarczą?
  • Jak pomóc im w rozpoczęciu dochodowego biznesu?

Przedstawiciele PK ENRD byli obecni w trakcie wydarzenia, gdyż było ono dobrą okazją do zaprezentowania dotychczasowych działań w ramach inicjatywy na rzecz młodzież przed zbliżającymi się , które odbędą się w dniach 11-12 grudnia 2013 r. w Brukseli, w Belgii.

Realizacja w ramach unijnej strategii dla Morza Bałtyckiego flagowego projektu dotyczącego młodzieży, pomogła w utworzeniu silnych powiązań pomiędzy KSOW i pozwoliła na nawiązanie dobrych relacji z rosyjskimi władzami zajmującymi się zagadnieniem rozwoju obszarów wiejskich.

Rezultaty osiągnięte przez KSOW w ramach tego projektu w zakresie aktywnego wspierania młodych ludzi na obszarach wiejskich, podnoszenia świadomości na temat potrzeb młodzieży, wspierania zaangażowania młodzieży i tworzenia „przestrzeni”, w której młodzi ludzi mogliby się realizować, stanowi ciekawy przykład komplementarności pomiędzy różnymi politykami. Wykorzystanie instrumentów finansowanych z różnych funduszy, przykładowo z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), pozwoliła sieci jak najlepiej wykorzystać dostępne, ale ograniczone, zasoby na rzecz wspierania młodych ludzi.

Co ważne, kilku uczestników podkreśliło, że pomimo tego, iż młodzież często jest postrzegana jako ważna grupa docelowa, a depopulacja obszarów wiejskich uważana jest za poważny problem w Europie, kwestie te nie znajdują odzwierciedlenia w alokacji zasobów finansowych w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym.

Porządek obrad oraz prezentacje z konferencji można pobrać tutaj.

Portal młodzieży i młodych rolników zawiera ważne informacje i materiały na temat wsparcia dla młodych rolników i młodzieży z obszarów wiejskich w Unii Europejskiej.