dsp_decreas_text dsp_increase_text

Politika rozvoje venkova v číslech

 

Na základě obecných strategických zásad EU pro období 2007-2013 vyvinulo 27 členských států EU své národní strategie rozvoje venkova na základě analýzy svých vlastních potřeb. Vnitrostátní / regionální programy rozvoje venkova 2007-2013 (PRV) poskytují národní strategické cíle prostřednictvím implementace opatření spolufinancovaných z EAFRD.

Řídící orgán každého PRV společně s Monitorovacím výborem s úspěchem pokračují a zaznamenávají úspěchů v programu prostřednictvím finančních, výstupních a výsledných ukazatelů souvisejících s opatřeními, které jsou definovány Společným monitorovacím a hodnotícím rámcem . Tyto indikátory se používají jako nástroj pro posouzení míry dosažení očekávaných cílů (targets), kterých bylo dosaženo u jednotlivého opatření a v rámci celého programu.

Každý rok sítě pro rozvoje venkova (ENRD) produkuje řadu výrobků, které představují pokrok dosažený v každém z programů rozvoje venkova prováděného v rámci celé EU:

Tematické informační listy je řada informačních listů, které poskytují jasný obraz politických intervencí rozvoje venkova podle tématu, zdůrazňují vazby mezi prioritami politiky, realizací opatření a jejich skutečnými koncovými výsledky.

Informační listy opatření poskytují informace o stavu těchto opatření PRV v celé EU založené na základě 27 skutečně dosažených výstupů (poslední aktualizovaných údajů, které byly k dispozici) a srovnání s cíli stanovenými pro celé programové období 2007-2013.

Intézkedések adatközlő lapjai : tájékoztatást adnak a VFP keretében tett intézkedések aktuális helyzetéről az EU 27 országára vonatkozólag. A tájékoztatás alapját az elért fizikai teljesítmény (a rendelkezésre álló legfrissebb adatok alapján) és a teljes 2007–2013-as programidőszakra kitűzött célkitűzésekkel történő összehasonlítás szolgáltatja.

Tabulky monitorující indikátory (PRV) se skládají ze souhrnných tabulek doprovázených grafy ilustrující průběh implementace EU programů pro rozvoj venkova (PRV) prostřednictvím finančních a fyzikálních veličin (konkrétně, indikátory výstupu).

 

Podrobnější informace o finančních a výstupních ukazatelích dat můžete najít v PRV tabulkách monitorování indikátorů.