Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Wnioski z działalności KSOW

Wymiana odpowiedniego doświadczenia i know-how pomiędzy interesariuszami

Oprócz dzielenia się dobrymi praktykami, ważna jest również wymiana innych form odpowiedniego doświadczenia i zrozumienia poprzez sieć. Interpretowanie i analizowanie działań, które rozwijają wiedzę oraz know-how i wymiana tych informacji jest samo ważna z punktu widzenia skuteczności tworzenia, zarządzania i wdrażania polityki, jak rozpowszechnianie dobrych praktyk.

Łotewska KSOW zorganizowała program wymiany [PDF ] dla właścicieli lasów, aby mogli się oni zapoznać z doświadczeniami działania spółdzielni w Skandynawii. Finlandia i Szwecja zostały wybrane ze względu na podobne warunki leśne i praktyki zarządzania, a także z powodu tego, że wiele skandynawskich firm działa w łotewskim sektorze leśnym. W trakcie wizyt studyjnych, uczestnicy z Finlandii podzielili się informacjami na temat tworzenia spółdzielni w przeszłości, ich uwarunkowaniami i korzyściami gospodarczymi, jak również ogólnymi wiadomościami na temat sektora leśnego. W Szwecji odbyło się seminarium na temat spółdzielni w sektorze leśnym, które obejmowało spotkanie z członkami takich spółdzielni. Podzielili się oni praktycznymi informacjami na temat wyzwań i korzyści współpracy. Efektem wyjazdu studyjnego było utworzenie pierwszej spółdzielni właścicieli lasów na Łotwie „Mezsaimnieks”

Więcej przykładów różnych metod i technik wykorzystywanych przez KSOW w celu umożliwienia i ułatwienia ludziom, grupom i organizacjom dzielenia się wiedzą i doświadczeniami na drodze bezpośredniego kontaktu lub przy pomocy zdalnych narzędzi, dostępnych jest poniżej w ramach „Studium przypadku” oraz na stronie internetowej ENRD.

Informacje dodatkowe:

Studium przypadku: Wymiana doświadczeń pomiędzy lokalnymi grupami działania - Włochy

Projekt „LEADER w praktyce” objął serię wizyt studyjnych zorganizowanych przez Zespół Specjalny ds. LEADER KSOW i skierowany był do wszystkich LGD i praktyków rozwoju obszarów wiejskich. Jego celem była wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań w projektach dotyczących rozwoju obszarów wiejskich. Założeniem tej inicjatywy było zorganizowanie wizyt studyjnych w miejscach, gdzie rzeczywiście realizowane są projekty wspierane z PROW, które dotyczą zagadnień innowacji w rozwoju obszarów wiejskich.

Aby zagwarantować, że wymiana doświadczeń będzie tak szeroka, jak to tylko możliwe, uczestnicy projektu otrzymali narzędzia niezbędne do wykorzystania zdobytej wiedzy na własnym obszarze. Podczas każdej wizyty uczestnicy otrzymali zestaw przydatnych materiałów, takich jak kluczowe regulacje oraz przykłady działań komunikacyjnych i sprawozdań finansowych. Informacje na temat każdej z wizyt zostały szczegółowo przedstawione na papierze i wzbogacone zdjęciami, aby LGD mogły je zaprezentować w swoim regionie. Zamieszczono również wszystkie potrzebne informacje, aby na podstawie wizyt można było zorganizować działania szkoleniowe lub wyjazd studyjny dla lokalnych praktyków.

Wizyty studyjne zostały zorganizowane w oparciu o jednolitą formułę: dotyczyły jednego zagadnienia, badały konkretne kwestie dotyczące działalności, a informacje przekazywali prawdziwi praktycy. Wizyty trwały dwa dni i obejmowały wyprawy terenowe uzupełnione przez dokumentację dostępną w Internecie. Każdy z wybranych przykładów był na zaawansowanym etapie i samowystarczalny finansowo, odnosił się do konkretnego problemu, miał pozytywne skutki dla całej społeczności lokalnej, przyczynił się do utworzenia lokalnej innowacji i był wspierany w ramach LEADER oraz z innych funduszy. 

Tematy wizyt obejmowały: wartość dodaną lokalnej produkcji, wielofunkcyjne usługi turystyczne, nowe formy energii odnawialnej oraz tworzenie nowych form działalności gospodarczej. LGD, które uczestniczyły w wizytach studyjnych są w ciągłym kontakcie i podejmują wspólne inicjatywy oraz pomagają sobie w realizacji projektów. Po pierwszych próbnych czterech wymianach, kolejnych piętnaście LGD zgłosiło się na ochotnika, żeby zorganizować wizyty studyjne na ich obszarze.


Ostatnia aktualizacja: 06/01/2014 | Początek