Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Organizacje UE

Stowarzyszenie Europejskich Uniwersytetów Ludowych (APURE)

Wprowadzenie

APURE jest organizacją, która zajmuje się wymianą wiedzy praktycznej wynikającej z doświadczenia, stanowiącej główny mechanizm zdobywania specyficznych umiejętności z zakresu rozwoju świata wsi.

Struktura, najważniejsze podmioty i partnerzy

APURE zostało powołane w 1988 roku jako stowarzyszenie nieoficjalne, którego zadaniem jest, zgodnie z zasadami określonymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela (1948), działanie na rzecz rozwoju sieci podmiotów uczestniczących w życiu wsi, ze szczególnym uwzględnieniem roli sesji Europejskich Uniwersytetów Ludowych (ERU). Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne i organizacje pochodzące z 15 krajów europejskich i jedna uczelnia amerykańska.

APURE jest sygnatariuszem Karty Ruchu MER - Mouvement Européen de la Ruralité (Europejskiego Ruchu Wiejskiego) i stale rozwija współpracę z takimi organizacjami UE, jak ECOVAST i ELARD, RED i EUROMONTANA.

Priorytety i działania

Główne cele APURE to:

  • wspieranie rozwoju europejskiej sieci oświaty ludowej we współpracy i na rzecz międzynarodowych działaczy wiejskich, którzy wyrażą taką potrzebę, polegające na rozwijaniu i upowszechnianie nowych umiejętności związanych ze światem wsi;
  • we współpracy z innymi organizacjami działanie na rzecz zbiorowego kształcenia działaczy rozwojowych w drodze wymiany wiedzy i wykorzystywania „zbiegu” teorii tworzonych w "placówkach akademickich", nowych projektów z umiejętnościami praktycznymi wynikającymi z doświadczenia;
  • doskonalenie wiedzy i podnoszenie wartości kulturowych obszarów wiejskich, dzięki czemu umiejętności te staną się głównym mechanizmem zintegrowanych i globalnych procesów rozwoju regionalnego oraz dźwignią rozwiązywania wyzwań gospodarczych i społecznych, jakim regiony będą musiały stawić czoło;
  • nawiązywanie nowych stosunków wspomagających w świecie wiejskim, a także między miastami i wsiami;
  • sprzyjanie rozwojowi i pogłębienie relacji między ośrodkami uniwersyteckimi, placówkami badawczymi i działaczami ze świata wiejskiego z intencją uwolnienia ich potencjału w sferze badań, innowacji i nowych technologii.
  • koordynowanie i wspieranie inicjatyw ułatwiających spotkania działaczy zajmujących się rozwojem lokalnym, wymianę dobrych praktyk, organizację „for” oraz platform refleksji i działania w okresach między sesjami URE (Université Rurale Européenne - Europejskiego Uniwersytetu Ludowego) odbywającymi się co dwa lata;
  • wszędzie tam, gdzie APURE jest obecne, pomoc w zakładaniu placówek szkoleniowych, które będą uczyć pochodzących z wyboru przedstawicieli władz lokalnych, działaczy publicznych, społecznych, gospodarczych stosowanych przez nas metod oświaty ludowej i udostępniać zdobycze naszej wiedzy eksperckiej Stowarzyszeniom, co pozwoli doskonalić kompetencje przez wszystkich zainteresowanych.

Więcej informacji