Decrease text Increase text

LAG details

Latvia
L-LV001-011
Balvi District Partnership / Balvu rajona partnerība
Bērzpils Street 1a
4501
Balvi
VINETA ZELTKALNE
+ 371 29373559
2386.922065
21
Baltinavas novads, Balvi, Balvu, Bērzkalnes, Bērzpils, Briežuciema, Krišjāņu, Kubuļu, Kupravas, Lazdukalna, Lazdulejas, Medņevas, Rugāju, Šķilbēnu, Susāju, Tilžas, Vectilžas, Vecumu, Vīksnas, Viļaka, Žīguru