Decrease text Increase text

LAG details

Latvia
L-LV001-013
Ludzas rajona partnerība
Raina Street 16
LV-5701
Ludza
SANDRA PALMA
2411.442613
25
Blontu, Briģu, Ciblas, Cirmas, Goliševas, Isnaudas, Istras, Kārsava, Lauderu, Līdumnieku, Ludza, Malnavas, Mērdzenes, Mežvidu, Nirzas, Ņukšu, Pasienes, Pildas, Pureņu, Pušmucovas, Rundēnu, Salnavas, Zaļesjes, Zilupe, Zvirgzdenes