Decrease text Increase text

LAG details

Slovenia
L-SI001-025
Posavje
Cesta krških žrtev 46
8270
Krško
LAG MANAGER
+ 386 7 48 81 052
968.412996
446
Anovec, Anže, Apnenik pri Boštanju, Apnenik pri Velikem Trnu, Ardro pod Velikim Trnom, Ardro pri Raki, Armeško, Arnovo selo, Artiče, Arto, Avguštine, Birna vas, Bistrica ob Sotli, Bizeljska vas, Bizeljsko, Blanca, Blatno, Bojsno, Boršt, Boštanj, Bračna vas, Breg, Brege, Brestanica, Brežice, Brezje, Brezje pri Bojsnem, Brezje pri Dovškem, Brezje pri Raki, Brezje pri Senušah, Brezje pri Veliki Dolini, Brezje v Podbočju, Brezovica na Bizeljskem, Brezovica v Podbočju, Brezovo, Brezovska Gora, Brlog, Brod v Podbočju, Brunk, Brunška Gora, Brvi, Bučerca, Budna vas, Bukošek, Bukovje, Bušeča vas, Čanje, Čatež ob Savi, Čedem, Celine, Čelovnik, Cerina, Cerklje ob Krki, Cerovec, Češnjice, Cesta, Čimerno, Cirje, Cirnik, Črešnjevec ob Bistrici, Črešnjevec pri Oštrcu, Črešnjice nad Pijavškim, Črešnjice pri Cerkljah, Čretež pri Krškem, Črneča vas, Cundrovec, Curnovec, Dalce, Dečno selo, Dedna Gora, Dedni Vrh, Dednja vas, Dekmanca, Dobe, Dobeno, Dobova, Dobrava, Dobrava ob Krki, Dobrava pod Rako, Dobrava pri Kostanjevici, Dobrova, Dol, Dolenja Lepa vas, Dolenja Pirošica, Dolenja vas pri Artičah, Dolenja vas pri Krškem, Dolenja vas pri Raki, Dolenje Skopice, Dolenji Boštanj, Dolenji Leskovec, Dolga Raka, Dolnja Prekopa, Dolnje Brezovo, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Dolšce, Dovško, Dramlja, Drenovec pri Bukovju, Drenovec pri Leskovcu, Drnovo, Drožanje, Drušče, Dunaj, Dvorce, Frluga, Gabrijele, Gabrje, Gabrje pri Dobovi, Gaj, Gazice, Globočice, Globočice pri Kostanjevici, Globoko, Glogov Brod, Gmajna, Golek, Goli Vrh, Gora, Goreljce, Gorenja Lepa vas, Gorenja Pirošica, Gorenja vas pri Leskovcu, Gorenje Dole, Gorenje Skopice, Gorenji Leskovec, Gorica, Gorica pri Raztezu, Gornja Prekopa, Gornje Brezovo, Gornje Impolje, Gornje Orle, Gornje Pijavško, Gornji Lenart, Goveji Dol, Gradec, Gradišče pri Raki, Gradnje, Gregovce, Grič, Gržeča vas, Gunte, Hinjce, Hinje, Hotemež, Hrastek, Hrastje ob Bistrici, Hrastje pri Cerkljah, Hudo Brezje, Ivandol, Ivanjše, Izvir, Jablance, Jablanica, Jagnjenica, Jelenik, Jelovec, Jelovo, Jelše, Jelševec, Jeperjek, Jereslavec, Jesenice, Kal pri Krmelju, Kalce, Kalce-Naklo, Kališovec, Kamence, Kamenica, Kamenško, Kapele, Kaplja vas, Karlče, Kladje nad Blanco, Kladje pri Krmelju, Kobile, Kočarija, Kočno, Koludrje, Kompolje, Konjsko, Koprivnica, Koprivnik, Koritnica, Koritno, Kostanjek, Kostanjevica na Krki, Krajna Brda, Kraška vas, Kremen, Križ, Križan Vrh, Križe, Križišče, Krmelj, Krsinji Vrh, Krška vas, Krško, Kržišče, Kunšperk, Laze, Laze pri Boštanju, Ledina, Leskovec pri Krškem, Leskovec v Podborštu, Libelj, Libna, Loče, Log, Log pri Vrhovem, Loka pri Zidanem Mostu, Loke, Lokve, Lomno, Lončarjev Dol, Loška Gora, Lukovec, Mala Dolina, Mala Hubajnica, Male Vodenice, Malence, Mali Cirnik, Mali Kamen, Mali Koren, Mali Obrež, Mali Podlog, Mali Trn, Mali Vrh, Malkovec, Malo Mraševo, Metni Vrh, Mihalovec, Mikote, Mladje, Močilno, Mostec, Mrčna sela, Mrtovec, Mrtvice, Mrzla Planina, Mrzlava vas, Nemška Gora, Nemška vas, Njivice, Nova Gora, Nova vas ob Sotli, Nova vas pri Mokricah, Novi Grad, Obrežje, Oklukova Gora, Okroglice, Orehovec, Orehovo, Orešje na Bizeljskem, Orešje nad Sevnico, Osredek pri Hubajnici, Osredek pri Krmelju, Osredek pri Trški Gori, Oštrc, Otavnik, Pavla vas, Pavlova vas, Pečice, Pečje, Perišče, Pesje, Pijana Gora, Pijavice, Piršenbreg, Pišece, Planina pri Raki, Planina v Podbočju, Ples, Pleterje, Počakovo, Podbočje, Podboršt, Podgorica, Podgorje ob Sevnični, Podgorje pri Pišecah, Podgračeno, Podlipa, Podstrm, Podulce, Podvinje, Podvrh, Poklek nad Blanco, Polje pri Bistrici, Polje pri Tržišču, Ponikve, Ponikve pri Studencu, Poštena vas, Površje, Prapretno, Premagovce, Preska, Presladol, Prešna Loka, Prilipe, Primož, Pristava ob Krki, Pristava pod Rako, Pristava pri Leskovcu, Prušnja vas, Račica, Račja vas, Radeče, Radež, Radna, Rajec, Raka, Rakovec, Ravne pri Zdolah, Ravni, Ravno, Razbor, Raztez, Reštanj, Ribnica, Rigonce, Rogačice, Rovišče pri Studencu, Rožno, Rudna vas, Ržišče, Sajevce, Šedem, Sela pri Dobovi, Sela pri Raki, Selce nad Blanco, Selce pri Leskovcu, Selo, Senovo, Senožete, Šentjanž, Šentjur na Polju, Senuše, Sevnica, Silovec, Škovec, Skrovnik, Slančji Vrh, Slap, Slinovce, Slivje, Slogonsko, Slovenska vas, Šmarčna, Smečice, Smednik, Sobenja vas, Spodnja Libna, Spodnja Pohanca, Spodnje Dule, Spodnje Mladetiče, Spodnje Pijavško, Spodnje Vodale, Spodnji Stari Grad, Srebrnik, Srednik, Srednje Arto, Srednje Pijavško, Sremič, Sromlje, Štajngrob, Stankovo, Stara vas-Bizeljsko, Stari Dvor, Stari Grad, Stari Grad v Podbočju, Stojanski Vrh, Stolovnik, Stranje, Straža pri Krškem, Straža pri Raki, Strmo Rebro, Stržišče, Studenec, Šutna, Svibno, Svinjsko, Telče, Telčice, Trebče, Trebež, Trnovec, Trščina, Trška Gora, Tržišče, Velika Dolina, Velika Hubajnica, Velika vas pri Krškem, Velike Malence, Velike Vodenice, Veliki Cirnik, Veliki Dol, Veliki Kamen, Veliki Koren, Veliki Obrež, Veliki Podlog, Veliki Trn, Veliko Mraševo, Veniše, Videm, Vihre, Vinji Vrh, Vitna vas, Volčje, Volovnik, Vranje, Vrbina, Vrbje, Vrh pri Boštanju, Vrh pri Površju, Vrhek, Vrhje, Vrhovo, Vrhovska vas, Vrhulje, Vrtača, Žabjek v Podbočju, Zaboršt, Zabukovje nad Sevnico, Zabukovje pri Raki, Žadovinek, Zagaj, Zagrad, Zaloke, Zasap, Zavrate, Zavratec, Zdole, Žebnik, Žejno, Ženje, Zgornja Pohanca, Zgornje Mladetiče, Zgornje Vodale, Zgornji Obrež, Žigrski Vrh, Žirovnica, Znojile pri Studencu, Župeča vas, Župelevec, Žurkov Dol